Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ) и Киберсигурност

12

Авг
RimSoft
  • 166

Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) .

Компютъризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите на нива на цифрова трансформация. Началните два етапа на дигитализация, подкрепяни по настоящото направление, са последвани от четири допълнителни етапи, в които се развиват необходимите за Индустрия 4.0 технологии, за които ще бъде осигурено финансиране по линия на Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027.

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на тези, които са обхванати от мярка Tехнологична модернизация, и тези които се финансират чрез други програми сектор А - Селско, горско и рибно стопанство, сектор В - Добивна промишленост, сектор С - Преработваща промишленост, сектор F - Строителство, сектори Р - Образование, сектор Q - Социална дейност, сектор J - Разпространение на творчески продукти.

Финансирането ще е за:

  • Закупуване на компютри, хардуер
  • Разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни
  • Разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: до 20 хил. лева под формата на ваучери

Общ бюджет: 30 600 000 лева

Индикативен срок за обявяване на схемата: 05.10.2022г.

ИКТ решения и киберсигурност за МСП (процедура за предоставяне на БФП) – 30 600 000 лева от ПВУ

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван за обществено обсъждане. Крайна дата за подаване на предложения и възражения е 30.09.2022 г. 23:59 ч.. 

Допустими разходи:

Група I. ИКТ услги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни проложения:

1. Създаване на онлайн магазин.

2.Създаване на корпоравтивен сайт

3. Маркетинг в социалните медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-pal click) реклама.

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистично процеси:

4. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система).

5. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система).

6. Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/ компоненти/продукти за производствения процес.

7. Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул).

8. Въвеждане на Модул за управление на производството.

9. Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система).

10. Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).

11.  Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност:

12. Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001.

13. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа.

14.  Изграждане на система за архивиране на информация.

15. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

Важно: 

В минималния обхват на всички ИКТ услуги и решения е включено обучение на служителите на предприятието - кандидат за работа с внедрените ИКТ решения от страна на избрания изпълнител.