Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ) и Киберсигурност

12

Авг
RimSoft
  • 939

Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) .

Компютъризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите на нива на цифрова трансформация. Началните два етапа на дигитализация, подкрепяни по настоящото направление, са последвани от четири допълнителни етапи, в които се развиват необходимите за Индустрия 4.0 технологии, за които ще бъде осигурено финансиране по линия на Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027.

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на тези, които са обхванати от мярка Tехнологична модернизация, и тези които се финансират чрез други програми сектор А - Селско, горско и рибно стопанство, сектор В - Добивна промишленост, сектор С - Преработваща промишленост, сектор F - Строителство, сектори Р - Образование, сектор Q - Социална дейност, сектор J - Разпространение на творчески продукти.

Процедурата е отворена за кандидатстване от 17.10.2022 г. до 19.12.2022 г. до 16:30часа.

Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

  • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
  • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
  • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия

Тип предприятие

Средносписъчен брой на персонала

Годишен оборот

Стойност на активите

Микро

< 10 души

< 3 900 000 лв.

< 3 900 000 лв.

Малко

< 50 души

< 19 500 000 лв.

< 19 500 000 лв.

Средно

< 250 души

< 97 500 00 лв.

< 84 000 000 лв.

  • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 41 000 лв.

Малко предприятие

≥ 82 000 лв.

Средно предприятие

≥ 123 000 лв.

  • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

Финансирането ще е за:

  • Закупуване на компютри, хардуер
  • Разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни
  • Разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: до 20 хил. лева под формата на ваучери

Общ бюджет: 30 600 000 лева

Допустими разходи:

Група I. ИКТ услги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни проложения:

1. Създаване на онлайн магазин. Допустими разходи - 10 700 лв.

2.Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин. Допустими разходи - 4 700 лв.

3.Създаване на корпоравтивен сайт. Допустими разходи - 8 000 лв.

4.Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадания корпоративен уебсайт. Допустими разходи - 4 700 лв.

5. Маркетинг в социалните медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-pal click) реклама. Допустими разходи - 15 600 лв.

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистично процеси:

6. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система). Допустими разходи - 20 000 лв.

7. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система). Допустими разходи - 20 000 лв

8. Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/ компоненти/продукти за производствения процес. Допустими разходи - 20 000 лв.

9. Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул). Допустими разходи - 20 000 лв.

10. Въвеждане на Модул за управление на производството. Допустими разходи - 20 000 лв.

11. Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система). Допустими разходи - 18 000 лв.

12. Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система). Допустими разходи - 19 000 лв.

13.  Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда. Допустими разходи - 18 000 лв.

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност:

14. Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001. Допустими разходи - 19 000 лв.

15. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа. Допустими разходи - 20 000 лв.

16.  Изграждане на система за архивиране на информация. Допустими разходи - 18 000 лв.

17. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация. Допустими разходи - 20 000 лв.

Важно: 

В минималния обхват на всички ИКТ услуги и решения е включено обучение на служителите на предприятието - кандидат за работа с внедрените ИКТ решения от страна на избрания изпълнител.

Богатият опит на Rimsoft-7 във внедряването на софтуерни решения за бизнеса от 2000 г. насам е доста впечатляващ. С над 3000 клиента е ясно, че компанията е установила силно присъствие в индустрията. Установените добри практики са важен фактор за успешното внедряване на софтуер и за удовлетворението на клиентите. Експертите ни притежават дългогодишен опит във внедряването на бизнес софтуер, ТРЗ, система за управление на строителството.