GDPR

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27април 2016г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)

RimGDPR е програма, която осигурява:

  • решение на основните проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги според Регламета;
  • RimGDPR е многофирмена програма;
  • съдържа готови шаблони на всички необходими документи /политики, правила, декларации и др./, които обезпечават дейноста по защита на личните данни;
  • съдържа необходимите регистри по изискване на GDPR, които се попълват и запазват в програмата;
  • има удобен интерфейс.

Изтегли демо версия

За да изтеглите демо версия на продукт "GDPR", попълните формата.