WorkFlow

ЗАПОЗНАВАНЕ


WorkFlow е ERP система за малки и средни предприятия с предмет на дейност търговия, услуги или не сложно производство.
ERP е съкратено от Enterprise resource planning или Планиране на ресурсите на предприятието. ERP системите са интегриран софтуерен продукт, чиято основна цел е да помагат мениджърите на предприятието да вземат решения. 
За да се постигне тази цел ERP системите подпомагат информационния поток между различните функции в предприятието като счетоводство, материални запаси, продажби, логистика и т.н. ERP системите стандартизират начина, по който се извършват дейностите, т.е. бизнес процесите и по този начин намаляват грешките, повишава се ефективността и се пестят разходи. 
WorkFlow e сърцевината на всяка система за управление и е приложим в голям брой сектори на икономиката. Различните версии на WorkFlow са подходящи за фирми, които продават стоки или услуги или имат и собствено производство. 
WorkFlow е „икономиката” на всяка фирма и източник на информацията, която мениджмънта на фирмата има нужда, за да управлява ефективно.
WorkFlow може да бъде и само счетоводна или само складова система, в зависимост от нивото на внедряване.
WorkFlow означава „работен поток” и отразява логиката за работа със системата – информацията се въвежда от служителя, който източник или отговорен за дадена информация, като всички са част от общия поток на бизнеса. Затова и архитектурата на WorkFlow е да обработва документи - основната логическа единица носител на информация. Независимо дали документа има счетоводен, търговски или материален смисъл. 
Различните стъпки/документи от вашата работа представляват вашите бизнес процеси. Обработката на вашите бизнес процеси носи (почти) цялата необходима информация за управлението на фирмата. Затова WorkFlow автоматизира и стандартизира вашите бизнес процеси.

ПОЛЗИ


Ако имате някой от следните проблеми, то ние можем да ги решим:
• липса на система за управленска информация в реално време
• неколкократно въвеждане на една и съща информация в различните модули
• проблеми с контрола върху разходи в производствения процес
• недостатъчна информация за добро управление на запасите
• недостатъчна информация за задълженията на клиентите и към доставчиците
• разлика между счетоводната и търговската информация
• липса на централна база данни

Икономическия ефект, който можете да очаквате от внедряването на WorkFlow e подобрено управление на компанията поради:
• по-висока скорост, ефективност и точност на въвеждане на информацията
• по-добра и навременна управленска информация
• по-добро управление на запасите
• по-добър контрол върху разходите

ФУНКЦИИТЕ НАКРАТКО

Поръчка, Доставка, Производство

- Управление на запасите в реално време

- Проследяване на „движението” на материалните запаси

- Много-складова организация

- Следене на минимални и максимални запаси

- Заявки за доставка

- Заявки за продажба