ИКТ решения и киберсигурност в МСП


Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

     

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за първо ниво Компютъризация и второ ниво Свързаност на дигитализация на компаниите от всички сектори на икономиката. Предвижда се това да бъде постигнато чрез предоставяне на ваучери на МСП за реализиране на дигиталните технологии и решения. Обхватът на ваучерите ще включва и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност, като важен елемент от процеса на дигитализация на предприятията  

Компютъризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите на нива на цифрова трансформация. Началните два етапа на дигитализация, подкрепяни по настоящото направление, са последвани от четири допълнителни етапи, в които се развиват необходимите за Индустрия 4.0 технологии, за които ще бъде осигурено финансиране по линия на Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027.

 

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на тези, които са обхванати от мярка Tехнологична модернизация, и тези които се финансират чрез други програми сектор А Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, сектори Образование и Социална дейност.

Допустими за финансиране ще са разходи за:

 • Закупуване на компютри, хардуер
 • Разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни
 • Разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: до 20 хил. лева под формата на ваучери

Общ бюджет: 30 600 000 лева

Индикативен срок за обявяване на схемата: второ тримесечие на 2022 г.

ИКТ решения и киберсигурност за МСП (процедура за предоставяне на БФП) – 30 600 000 лева от ПВУ

Процедурата е планирана да стартира през м. септември 2022 г., като през м. август пакетът документи за кандидатстване ще бъде публикуван за обществено обсъждане. До края на 2022 г. предстои приключване на оценката на проектните предложения и публикуване на списъка с одобрените за финансиране.

Процедурата цели да предостави подкрепа за повишаване нивото на дигитализация на МСП и ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез насърчаване внедряването на нови дигитални технологии и решения в предприятията, като уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения, дигитален маркетинг, придобиване на софтуер и свързан с него хардуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и киберсигурност и др.

Искате ли да дигитализирате производствените и бизнес процеси във вашето предприятие, но го отлагате поради усложнената финансова обстановка? Сега е идеалният момент!

Наближава обявяването на Процедура „ИКТ решения и киберсигурност в МСП“, чиято основна цел е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив бизнес, чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Допустими разходи:

Група I. ИКТ услги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни проложения:

 •  Създаване на онлайн магазин.
 • Създаване на корпоравтивен сайт.
 •  Маркетинг в социалните медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-pal click) реклама.

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистично процеси:

 • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система).
 • Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система).
 • Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/ компоненти/продукти за производствения процес.
 • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул).
 • Въвеждане на Модул за управление на производството.
 • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система).
 • Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).
 • Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност:

 • Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001.
 • Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа.
 • Изграждане на система за архивиране на информация.
 • Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.