За шивашката и обувна индустрия

Норма Мениджър е надежден и лесен за използване софтуер за изчисление заработката на работниците в производствен цех на база технологични операции. Софтуерът е разработен специално за нуждите на шивашкото производство с помощта на технолози от бранша, но с голям успех работи и в други области, където се изработват изделия по предварително зададени технологични последователности от операции (манипулации). Най-много приложения има в шивашката и обувна индустрия, мебелно производство, козметика и електроника. 

Основен метод за нормиране е хронометражния метод (нормовремена), но е възможно да се използват и предварително изчислени норми и разценки. На калкулиране подлежи труда, както на ръчните работници, така и на операторите на машини, заети в производството. Чрез генерираните справки и анализи, мениджърите имат възможност да контролират процеса по нормиране, калкулиране и оценка на технологичните операции, както и разхода на труда за изпълнението им. Предоставените данни от програмата биха послужили за откриване на злоупотреби, характерни за бранша.  

Норма Мениджър е инструмента, с който всеки мениджър успешно прилага сделна система за определяне на трудовото възнаграждение. Програмата е Вашият помощник и организатор на информацията по нормиране и изчисляване изработката на работниците в цеха. Системата за работа чрез баркод Ви позволява да контролирате изпълнението на поръчките на ниво изделие, партида, манипулация, работник.

Фамилията софтуерни продукти Норма Мениджър се състои от два независими продукта:

 • Норма Мениджър - изчисляване на норми и разценки с ръчно въвеждане и контрол на заработените от работниците манипулации;
 • Норма Мениджър Вариант - всички функции с добавени функционалности за работа с баркод система за контрол в производството и въвеждане на заработените операции.

Основни функции на Норма Мениджър:

 • създаване на технологични карти с операции, групиране на операции по детайли, нормиране, разценки, коефициенти на сложност;
 • поддръжка на повече от една технологична карта за изделие;
 • работа с нормовремена в секунди, минути и стотици (90сек.=1,30=1,50);
 • речник за бързо добавяне предварително изготвени шаблонни операции;
 • система за диференцирано заплащане, чрез категоризиране на труда по операции;
 • система с коефициенти на сложност по машини, ръчници и т.н.;
 • поръчки за производство на изделия, като дадена поръчка може да бъде изпълнена с различни технологични карти;
 • отпечатване на баркодовете на лазерен принтер и на специализиран етикетен принтер;
 • система за отчитане присъствието на работниците по дни и изчисляване на тяхната производителност;
 • работа в локална компютърна мрежа;
 • нови функции за улеснение на операторите;
 • контрол на достъп;
 • експорт на справки и анализи в Excel или PDF;
 • добре структуриран и friendly интерфейс.

Допълнителни функции на Норма Мениджър Вариант:

 • баркод система за пускане в производство на изделия по детайли с партида, размер, цвят;
 • баркод система за отчитане изпълнението по поръчки, манипулации, работници;
 • бързо въвеждане на изработените операции (скорост 1 секунда на баркод етикет) с баркод системата;
 • подобрен интерфейс и функции за комфорт.

Софтуерът е модулно структуриран, като различните модули отговарят за различните функции на програмата. Преминаването от един в друг модул е бързо и лесно, а програмата генерира подканващо съобщение за запис или игнориране на промените.

Модул Персонал

Тук се съхранява информацията на заетите лица в производствения процес. Не е необходимо да се въвеждат лични данни, засягащи закона за GDPR. В модул Персонал има възможност за създаване на списъчни групи на лицата, добавяне, освобождаване или повторно добавяне на вече освободено лице, корекция на данните, преместване на лице от един списъчен състав в друг.

Модул Оборудване

Този модул съдържа записи на използваното в производството технологично оборудване (машини, уреди, ръчни работни места), с които се извършват манипулации. Тази информация има отношение към въвеждането на технологичните последователности. На всяка машина се дава уникален номер (код), който представлява конкретното работно място с прилежащото оборудване. Има възможност за добавяне на нова машина, уред  или способ, като Норма мениджър предлага падащо меню за избор. 

Модул Календар

Модулът има функция да определи отчетния период, за който има въведени данни. Периода обхваща цял календарен месец. Възможни са корекции в минал период, но е необходимо да се извършват с голямо внимание. 

Модул Продукция

Тук се поддържа каталог на изработваните изделия. Всяко изделие в каталога получава уникален код, който се използва при създаването на технологична карта. 

Модул Технологични карти

Това е един от по-важните и сложни модули в програмата. Всяка карта се състои от набор операции с параметри. По избран метод се изчислява дневна норма и цена за всяка операция. Разполага с различни начини и функции за управление на изчислителния процес. Технологичната карта дава информация за евентуалната дневната заработка, предполагаемите количествата изработена продукция на ден и др. При промяна на параметър, цялата карта се преизчислява автоматично. Времената в операциите могат да бъдат в секунди, минути (1,30 = 90 сек.), стотици (1,50 = 90 сек.). Програмата е създадена така, че всяко изделие може да има повече от една технологична карта. Заработката може да се изчислява по технологична карта. В този модул се задава метода за изчисляване на разценките, който може да бъде променен при необходимост. Норма Мениджър притежава различни контроли свързани с утвърждаването или редактирането на технологичните карти, което гарантира точност и прецизност. В технологичната карта за изделия се посочват операциите, машините, съоръженията, нормавремето за изработка на операциите, коефициенти, разценки и др. С така въведените данни автоматично се изчислява размера на евентуалната дневната заработка (надница) на работник изпълнил нормата на 100%. Модулът разполага с шаблонен речник за често използвани операции. Така съществено се съкращава времето за попълване на технологична карта.

Модул Заработка

В модул Заработка се въвежда информация за заработените от работниците операции по една или няколко технологични карти за избран период. По време на въвеждане, модулът дава информация за сумарното изпълнение на всяка операция. Информацията от този модул, заедно с тази от Технологични карти, служи като база за изчисляване на заработените от работниците суми в редовни и извънредни смени. Въвеждането на заработките може да се осъществява по дни, седмици или веднъж в месеца. Всеки един момент оператора може да направи бързи справки, относно въведените данни по избрани критерии. 

Модул Аванси

Модул Приключване

Този модул обработва данните от текущ период – остойностяване на заработените операции, следене на авансовите плащания. Автоматично генерираните данни в таблицата не подлежат на ръчна манипулация. Обработка се прави в последния етап от работата по текущ период или при направена корекция в данните.

Модул Генератор отчети

Печатните справки и анализи се генерират в този модул. Условни параметри от контролите са активни или пасивни. Задават се параметри само на активните контроли. 

Норма Мениджър - Вариант с баркод система за контрол

Баркод системата за контрол предлага функционалности свързани с автоматичното въвеждане на данни за заработените от работниците манипулации. Това позволява и автоматика при изчисляването на норми и разценки за всяка операция, поддръжка на поръчка за производство, групиране на манипулации и възли (пачки, връзки). Към тази версия на програмата е създаден интерактивен модул, позволяващ на работниците сами да си въвеждат заработените операции чрез сканиране на баркод кодове с предварително дефинирани манипулации. Тъй като манипулациите са предварително зададени с техните кодове и атрибути, не е възможно да бъдат сгрешени. 

Разпечатването на баркодове с манипулации е възможно както на хартия формат А4 с лазерен принтер, така и на специализиран принтер върху термолента или етикети. Разпечатването на етикетите е предварително или на пусковата маса, чрез съответния модул на софтуера. На пусковата маса етикетите се прикрепят към пачката (връзката). Елементите от пачката (връзката), които ще се шият, заедно с етикетите описващи манипулациите отиват при работника. Работника изпълнява манипулациите и задържа етикета при себе си (пр. залепя го на лист – работна карта). Така се натрупват заработените от работника манипулации във вид на етикети с баркод кодове и кратко текстово описание. При разпечатване с етикетен принтер, всеки код на манипулация се печата на един етикет, който се залепя на произволно място според възможностите и организацията на производството. Събраните от работниците кодове с манипулации се сканират и се регистрират като заработка на съответния работник. Повторно сканиране на един и същи код е невъзможно. Евентуално загубени или повредени кодове с манипулации, могат да бъдат разпечатани повторно или да се въведат ръчно.

Системата дава информация в реално време за пачките в производство, изработените и изоставащи манипулации и партиди.

По желание на клиента се разработват и допълнителни модули, справки, анализи и етикети.

Описаната по-горе организация на производството в шивашки цех е примерна и може да бъде моделирана според нуждите на клиента.

Изтегли демо версия

За да изтеглите демо версия на продукт "За шивашката и обувна индустрия", попълните формата.