Процедура Технологична модернизация


Процедура "Технологична модернизация"

Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мярката „Технологична модернизация“ в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв. Тя е първата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и ще се изпълнява от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа.

По процедурата е предвидено придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Процедурата е насочена към компании в четири от икономическите сектори на страната - С, Е, J, M.

Високотехнологични производства, Средно към високотехнологични производства и Регионалните  приоритетни сектори:

  • с кодове C20, C21, C26, C27, C28, C29, C30.

Други производства:

с кодове Е38 и Е39 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци). 

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

  • с кодове J59, J60, J61, J62 и J63; 
  • с кодове M71 и M72.

Регионалните  приоритетни сектори:

  • с кодове C10, С11, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C22, C23, C24, C25, C31, C32, C33, J58.

​Задължително условие е те да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г. Трябва и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните предприятия.

Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв. Максималният е диференциран в зависимост от големината и нуждите на дружествата. Ако са микро, могат да заявят най-много 180 000 лв. Таванът за малките е 350 000 лв., а за средните – 700 000 лв. Със средствата могат да се купуват например машини с автоматизирано управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите.

Съфинансирането е до 50%.

Допустими разходи:

  • Разходи за ДМА - придобиване на машини, съоръжения и оборудване за нуждите на предприятието;
  • Разходи за ДНА - разходи за софтуер (Придобиване на специализиран софтуер, ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи) до 50 000 лв.​​

Бенефициентите са задължени да поддържат ДА и/или лицензите за тях минимум 3 години. Допустимо е увеличение на разходите за ДА до 15% от предоставената оферта. 

Програмата допуска авансови плащания, като срокът за това е 10 работни дни. 

Период за изпълнение на проектите е до 12 месеца.

​Срокът за подаване на проектите е два месеца – до 21 септември 2022 г., 16:30 часа. Това става изцяло електронно през системата ИСУН 2020, в която е разработен нов модул за НПВУ. В плана е заложен срок за одобрение на проектите до края на 2022 година, а в началото на 2023 година да стартират. 

Оценката на проектните предложения е в два етапа. През първият етап се оценява административното съответстивие, а през вторият техническата и финансова рамка (ТФО). ТФО се извършва по критериире съгласно Приложение 6 към Условията за кандидатстване. ТФО е точкова. Проектите получат точки по няколко коефицента - на рентаболност, разходи спрямо реализирана печалба, приходи от износ, инвестиционна дейност. Допълнителни точки получават предприятия въвели БДС стандарт. ТФО представлява оценка на качеството на подадените предложения, оценка на реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени дейности и разходи, както и на финансовите показатели на предприятията. Всеки кандидат получил над 12 точки ще бъде одобрен.

Недопустими кандидати:

  • микропредприятия на територията на селските райони;
  • предприятия свързани с производство на пелети;
  • предпиятия свързани с преработка и маркетинг на горски продукти. 

Всички необходими документи може да видите ТУК

Други източници на информация:

Министерство на иновациите и растежа 

Видео указания за подаване на документацията

Форма за регистрация за участие в обществено обсъждане, което ще се проведе онлайн на 16.08.2022г. от 10:30часа