Заплати и личен състав

HRManager е софтуер за водене на личен състав и заплати и е приложим за всички стандартни схеми на заплащане. 

HRManager е свързан с останалите продукти на БизнесСофт и ги захранва с информация, специфична на човешките ресурси. 

Функциите на HRManager покриват следните области:
- Съхраняване на информацията
- Изчисляване на заплатите
- Осчетоводяване
- Отношения с външни организации

ПОЛЗИ

- Интегрирана система. Обхваща всички дейности по управление на човешките ресурси
- Месечна ведомост за заплатите. Всяка месечна ведомост е уникална и отразява моментното състояние на фирмата и законодателството.
- Постоянен достъп до всички месечни ведомости
- Автоматизация при създаване на договори, декларации, платежни нареждания
- Автоматично осчетоводяване. Динамична връзка с WorkFlow
- Генератор на справки. Системата генерира всички необходими справки за управлението на фирмата и отношенията с държавни и общински органи, както и за статистиката.
- Лиценз за представяне на информацията в НОИ
- Работа с неограничен брой фирми
- Архивиране и възстановяване. Системата има механизъм за ръчно архивиране и възстановяване.
- Скорост и сигурност
- Бързо внедряване. Не е необходимо да се правят предварителни настройки. Има възможност за прехвърляне на данни от други програми.

ФУНКЦИИТЕ НАКРАТКО​

Съхраняване на информацията

- Лични и адресни данни
- Служебни данни – трудов стаж, клас, списъчен номер, условия на труд
- Договорни условия и автоматично създаване на необходимите документи
- Данни за социалното и здравното осигуряване и осигурителните прагове
- Следене на използвани, полагаеми и компенсируеми отпуски
- Данни за безкасови плащания на заплатата
- Създаване и поддържане на номенклатура на длъжностите

Изтегли демо версия

За да изтеглите демо версия на продукт "Заплати и личен състав", попълните формата.