ERP

WorkStream.Production е интегрирана облачна ERP система от висок клас за управление на производствени предприятия с процесно производство. То може да бъде серийно или уникално – всяка поръчка е различна. Резултат е от 20 годишен опит и използването на новите технологии и променя начина, по който една софтуерна система подпомага управлението на Вашето предприятие, чрез използването на процесен подход.

За Вас това означава:

 • Дългосрочна приложимост: възможност да настроим системата според промените във вашия бизнес, за да може тя да расте и да се променя заедно с вас;
 • Контрол върху процесите и анализ: във всеки един момент знаете каква част от процеса е завършена и за колко време;
 • Намалена администрация: работи се със задачи с ясни отговорници, а не само с функции.

WorkStream не е универсална ERP система. Предназначена е за процесни производства и структури с множество клонове, които физически не се намират на едно място. WorkStream обхваща всички бизнес процеси, които протичат в предприятието, до най-дребният детайл. Така можете да очаквате, че системата ще отговаря изцяло на спецификата на Вашия бизнес, без компромиси. Ако използвате WorkStream, то ви трябва единствено CAD система и евентуално CRM. Всички останали функции са предмет на нашата система. Чрез WorkStream елиминирате необходимостта от различни софтуери за различните дейности, естествено и таксите свързани с поддръжката им.

WorkStream събира всички оперативни данни от предприятието и ги превръща в структурирана информация, която да служи за вземане на информирани решения. Вашето производство вече не е черна дупка, в която не може да видите нищо. 

Основните информационни потоци са:

 • Производствен план;
 • Текущо производство;
 • Трудови ресурси и машини;
 • Счетоводни данни;
 • Материални запаси.

Като резултат получавате структурирана информация за прогреса на поръчките, натоварване, себестойност, складови наличности, финансови показатели, производителност на работниците. С WorkStream проследявате всички производствени операции, през които минава изделието. 

 

Импорт на данни от CAD системи:

 • изчита цялото асембли от CAD документа;
 • автоматично създава технологична последователност (възли);
 • автоматично запаметява новите номенклатури от асемблито; 
 • автоматично записва чертежите в библиотеки с възможност за корекция на възлите.

Импорт и експорт на номенклатури

 • към всяка номенклатура добавяте групи, прикачате сертификати и/или други документи.

 

С WorkStream оптимизирате разкроя, а отпадъка има две възможности - може да остане за производство или да се бракува. Бракът от своя страна може да се определи като поправим, след което да се върне в производството или непоправим.

 

WorkStream работи със системи за идентификация /баркод скенери/, за всички дейности, които се извършват в производствените цехове. Поради наличието на управление на процеси, системата знае всяко едно сканиране на баркод на маршрутна карта или чертеж какво всъщност означава – приемане в цех, включване в задание на работник, изпращане към външен подизпълнител, окачествяване и т.н. Лесно, бързо и безценно от гледна точка на проследяемост на всеки един елемент от поръчката за производство. Целта е систематично обвързване на информационния поток с физическия материален поток и доставянето на данни за следимост и контрол на материалните запаси. Баркод притежава всеки един работник и вскяа машина. Така във всеки един момент виждате коя машина работи. Чрез работата на системата за идентификация в реално време виждате заетия и свободния ресурс, което подпомага определянето на реални и постижими срокове по нови поръчки. По тази логика, при въведени всички клиентски заявки в системата имате точна дата на тяхното начало и край. Това може да послужи при разработване на дългосрочен план.

Всяко едно задание е своеобразен разходен център. В него се натрупват всички материали за съответното изделие, което ако е част от сборка автоматично се присъединява към по-голямото изделие. Така докато се стигне до върха на пирамидата.

 

Кооперация - този термин използваме, когато се ангажират външни изпълнители за един или няколко процеса от производството на изделие. Има три варианта на коопериране:

 • изпращане на материали за обработка на детайли и връщането им в производството;
 • изпращане на чертежи за изработка на детайли и влагането им в производството;
 • изпращане на чертежи и материали за изработка на детайли и влагането им в производството.

Маршрутна карта, монтажен лист или друг вид документ за производство. Дава информация за всички операции през, които преминава детайла и се виждат необходимите материали за изработването му. 

 

Бързината, с която се развиват пазарите и огромното количество данни, максимално затрудняват екипите по продажби в доброто познаване на клиентите. Необходимо е множеството потоци от постъпваща информация да се сортира по правилния начин. Правейки това ръчно, отнема ценно време на служителите и мениджърския състав, което пречи на растежа и успеха на фирмата. В действителност 90% от търговските представители свързват пропуснатите възможности с невъзможността да използват цялата налична информация. Вместо да се фокусират само върху анализа на наличните данни за клиентите, търговските представители трябва да използват визуализация на данните, за да извличат прозрения, които не са видими на пръв поглед. WorkStream ви помога, тъй като позволява събираната информация да се групира по желани критерии, т.е. създавате сами различни видове справки. Интересни и полезни справки относно снабдяването с материали са очаквани доставки или частично изпълнени заявки. 

Окрупняване на всички текущи производствени задания с цел по-лесна поръчка на материали. При тази функция имате възможност да филтрирате само основните материали. 

 

 

С WorkStream получавате уникални за вашият бизнес справки. Те са от изключителна важност при вземането на информирани решения и ние знаем, колко е важно това за всеки бизнес. WorkStream поддържа интеграция с Power BI, който е изключително мощен инструмент за бизнес анализ в реално време.

Чрез него може да моделирате, анализирате и визуализирате данни:

 • Следите ключовите показатели за ефективност. Съпоставка на действителни с бюджетирани стойности;
 • Анализирате критичните процеси във фирмата,тяхното опитмизиране и прогнозиране;
 • Следите тенденциите във вашите данни, като използване на алгоритми за машинно самообучение, с които прогнозирате данните си, както и приложение на алгоритми за оптимизация на наличности, разходи и др;
 • Споделяте персонализирани дашбордове и интерактивни отчети.

Чрез визуалицация на данните получавате:

 • Незабавни отчети – За екипа по продажбите това може да означава премахване на трудните и отнемащи време ръчно изготвяни отчети и заместването им с технологичен партньор, който може да сортира данните от множество източници и да предоставя прозрения, които водят до действия. Отчетите за канала на продажби и тенденциите в продажбите могат да бъдат изготвени за часове, минути, а понякога дори за секунди – вместо за дни – което ви оставя много време за преглед и разработване на добре обмислени стратегии;
 • Споделяне на данни между различните отдели – За да може екипът по продажбите да постигне успех, другите отдели на фирмата също трябва да имат успех в анализите. Различните отдели могат да импортират събраните данни, за да ги споделят помежду си и да извлекат максимална полза от тях. Това спомага за по-ефективно да пренастройване на стратегиите на фирмата;
 • Управление на квотата – При този постоянно променящ се пазар, определянето на реалистични квоти се оказва трудно, особено когато успехът на продажбите зависи от променливи като регион, месец и клиентски сегмент. WorkStream и Power BI се справят с трудностите, като събират на едно място предишните и текущите данни – за да можете да си поставяте реални цели в бъдеще.

Работа с ценови листи, в които имате възможност да заложите таргет, проценти отстъпки и др.

 

 

 

 

 

 

 

Да се води счетоводство е WorkStream е изключително лесно, дори и от хора без счетоводно образование. Всички документи се настройват с шаблони за автоматично осчетоводяване. Това гарантира, че няма да имате нито една грешна операция.

Изтегли демо версия

За да изтеглите демо версия на продукт "ERP", попълните формата.