Бюджет и бюджетни предприятия

Освен описаните функционалности за бизнеса, Work Flow обхваща и всички процеси и дейности в Бюджетния сектор. Внедрена е в 35 различни по големина общини. Създаден е импорт на данни от всички външни системи, като „Акстър“, „Архимед“ и „Имеон“ и Местни данъци. Изградена е система за обмен на данни, необходими на Сметната Палата за контрол и проверка по изискване на контролния орган.

Програмата настройваме по изискване на нашите клиенти - първостепенни и второстепенни разпоредители. 

Консолидация – осъществява се между неограничен брой бази данни /първостепенни и второстепенни разпоредители/. Консолидира се по различни критерии, в зависимост от нуждите на първостепенния разпоредител и Сметна палата. Work Flow дава възможност за консолидация по различни отчетни групи – бюджет, ДСД, СЕС, ДЕС и други. При консолидирания отчет може да се видят по отделно натрупаните начални салда, обороти и крайни салда, формирали се в отчета при първостепенния разпоредител.

 • Автоматична консолидация на Б1, Б3, Баланс;
 • Автоматична консолидация на Справка Равнение сметка с параграф, Поети ангажименти, Просрочия;
 • Автоматична консолидация на Справка Трансфери, Бюджет начален план, План по тримесечие, Натурални показатели, Тригодишна прогноза.

 

Дълготрайни активи и амортизации - тази част от Work Flow е прецизно разработена със Сметна палата. Системата предлага лесен начин на засичане между сметките от 20, 21, 22, 24, 60 група и пълно проследяване на движението на всеки ДА по местоположение и МОЛ.  Създадени са безброй автоматики, чрез които вероятността за грешки е сведена до минимум. 

 • Автоматично създаване на картон на ДА още при въвеждането на фактурата за покупка;
 • Автоматично клониране на ДА с идентични показатели;
 • Автоматично начисление на месечните амортизации;
 • Пренос на данни за ДА между различните разпоредители;
 • Автоматично генериране на Инвентарна книга, Инвентаризационен опис, Сравнителна ведомост, Предложения за брак, Предложения за извеждане от експлоатация, Заповед за отписване, Приемо-предавателен протокол, Протокол за преоценка, Протокол за обезценка и др.;
 • Автоматично генериране на Справка за 3 и 12 месечен амортизационен план, изискуем от Сметна палата;
 • Автоматично генериране на Справка за инвентаризация;
 • Автоматично сортиране на активите по сметка на придобиване, по сметка на осчетоводяване, според датата на преоценка или брак;
 • Преоценка на Дълготрайни активи със запазване или удължаване срока на амортизация.

Оборотна ведомост

 • Извеждане на оборотна ведомост по различни критерии – за период, по избрани документи, по избрани сметки, по аналитичност и др.;
 • Извеждане на справка за движение по една, няколко или всички сметка за произволни периоди от време вкл. за няколко години;
 • Автоматично годишно приключване;
 • Автоматично прехвърляне на крайните салда, като начални салда;
 • Сортиране по сметки в структурата на сметкоплана;
 • Права и забрани за работа на потребителите със сметкоплана;
 • Автоматичен архив на сметкоплана;
 • Контрол за грешно осчетоводени документи.

Приходни и разходни центрове

 • Създаване на неограничен брой складове и обекти;
 • Възможност за обвързване на склад и обект със сметка;
 • Информация за пълното движение по номенклатура - налично количество, изписване, продажба, преместване за произволни периоди от време, включителни за много години;
 • Извеждане на протоколи за инвентаризация. Инвентаризация чрез баркод скенер.

Справки

 • Справка по кореспонденции между сметките с пълна информация за документа;
 • Справка по хронология на счетоводните записвания;
 • Извеждане на справки по зададени критерии – период, счетоводна сметка, потребител, име на документ, стойност, контрагент, корекция, група, папка, мол, склад, обект, по вид на документа и др.;
 • Справка за неплатени фактури;
 • Извеждане на Справка-Декларация за ДДС и съответните регистри;
 • Възножност за създаване на произволни потребителски справки свързани със сметкоплана.

Работа с документи

 • Импорт/експорт на документи от други системи;
 • Преосчетоводяване на много документи по определени шаблони;
 • Възможност за селектиране на документи по много критерии – по папка, по група, забележка и др.;
 • Създаване на еднотипни документи чрез опцията "Нов от избрания" с възможност за корекции;
 • Създаване на нов документ от много, вече въведени документи;
 • Възможност за създаване и работа с шаблони на документи;
 • Разпределение на ресурси от един документ в различни складове;
 • Работа с няколко различни проценти ДДС в една фактурата.

Работа с Банкови и касови документи

 • Автоматично генериране на банкови документи – платежни нареждания от една или много фактури;
 • Експорт на платежните нареждания към всички банки;
 • Импорт на данни от банкови извлечения с разпознаване на счетоводната сметка на доставчика или клиента. Свързване на сумата с документа;
 • Управление на всички видове касови апарати и издаване касов бон към фактури с плащане в брой или с карта;
 • Управление на POS терминали;
 • Вносни бележки за незабавно инкасо по параграфи на плащане.

Справки изградени съвместно със Сметна Палата свързана с изискванията на тяхната система за контрол и проверка на счетоводните записвания

 • Хронология на записите за определен период, които се импортира в тяхната система;
 • Хронология на записите консолидирана с второстепенните разпоредители;
 • Преместване на ДА с  набрана амортизация и с история на промените – преоценки, ремонти, протоколи към дълготрайният актив.

Изтегли демо версия

За да изтеглите демо версия на продукт "Бюджет и бюджетни предприятия", попълните формата.